دوشنبه 14 اسفند 1402  | English
حداقل
آموزش برون کانونی

اداره برون کانونی به بخشی اطلاق می‌شود که با مراکز آموزشی و سازمان‌های خارج از کانون در برگزاری دوره‌های آموزشی همکاری می‌نمايد. تشکيل کلاس‌های آموزش زبان اعم از انگليسی، فرانـسه، آلـمانی و عربی در محــل سازمان‌ها يا مراکز آموزشی، كلاس برون کانونی ناميده می‌شود. مراکز آموزشی يا سازمان‌ها و ادارات طی نامـه‌ای درخواست کتبی خود را به دفتر رياست کانون ارسال و پـس از بـررسی و موافقت معاونت آموزش و نوآوری همکاری آغاز می‌گردد. اين دوره‌ها با دو هدف بر آوردن نياز آموزشی با وجود کمبود ظرفيت پذيرش در کانون و نيز ايجاد ارتباط آموزش‌های خارج از کانون صورت می‌گيرد. پيش از دو دهه از تجربه فعال سازی اين سيستم می‌گذرد و در حال حاضر بالغ بر دويست کلاس در هر ترم آموزشی در تهران و شهرستان‌ها برگزار می‌گردد.
در کلاس‌های برون کانونی ساختار آموزشی ساير مراکز کانون و نيز مقررات آموزشی از جهت تعداد جلسات زمانی دوره و سطح توانايی مدرس و ديگر موارد دقيقاً اجرا می‌گردد.
دوره‌های آموزش برون کانونی توسط مرکزی از مراکز آموزشی در تهران يا ديگر شهرستان‌ها در خصوص برنـامه ريزی، تامين مدرس، برگزاری امتحانات پشتيبانی می‌شوند.
زبان آموزان کلاس‌های برون کانونی نيز با ثبت اطلاعاتشان توسط مرکز پشتيبان زبان آموز کانون محسوب شده و می‌توانند در صورت وجود ظرفيت به کلاس‌های مراکز آموزشی کانون با حفظ مقرارت منتقل شوند.
موزش برون کانونی می‌تواند بر اساس موافقت کانون و متقاضی و سازمان يا مراكز بر اساس امکان تامين مدرس به صورت دوره‌های ويژه و در جدول زمانی متفاوت از دوره‌های رايج در کانون برگزار شود.
همکاری در خصوص دوره‌های برون کانونی بر اساس قرارداد و توافق نامه امضا شده، توسط طرفين قطعی شده و قرارداد برای هر دوره يا هر ترم آموزشی تجديد می‌گردد.
اداره برون کانونی به بخشی اطلاق می‌شود که با مراکز آموزشی و سازمان‌های خارج از کانون در برگزاری دوره‌های آموزشی همکاری می‌نمايد.