دوشنبه 14 اسفند 1402  | English
حداقل
آزمون های BEC

 

BEC (Business English Certificates)

 BECدارای سه سطح (Preliminary, Vantage, Higher) می باشد و کاربرد آن ها در زمینه مهارتهای انگلیسی تجاری است. این آزمونها مناسب برای گروه سنی بزرگسال است که در حال آمادگی برای کار و تجارت هستند و یا مشغول به تجارت می باشند.BEC Preliminary  در بین سطوح پنج گانه امتحانات اصلی دانشگاه کمبریج در جایگاه دوم قرار دارد BEC Vantage در جایگاه سوم و BEC Higher در جایگاه چهارم قرار دارد.