دوشنبه 14 اسفند 1402  | English
حداقل
آموزش حضوری

کلاس های کانون زبان به سه شیوه برگزار می گردد.

1. عادی:

دو روز در هفته که عبارتند از : شنبه و چهارشنبه - یکشنبه و سه شنبه - دوشنبه و پنج شنبه

2. فشرده:

شامل دو ترم در طول هر دوره عادی که به صورت  دو روز در هفته (دو جلسه در هر روز) برگزار می شود.

3. یک روز در هفته:

که هر روز دو جلسه را شامل می شود. این شیوه مختص بزرگسالان است.